Hàm bỏ dấu tiếng Việt trong C#

Bỏ dấu bằng cách replace các ký tự có dấu về ký tự không dấu tương ứng public static string RemoveUnicode(string text)   {   string[] arr1 = new string[] { “á”, “à”, “ả”, “ã”, “ạ”, “â”, “ấ”, “ầ”, “ẩ”, “ẫ”, “ậ”, “ă”, “ắ”, “ằ”, “ẳ”, “ẵ”, “ặ”, “đ”,

Read more